Hasta Aydınlatma Metni

Hasta Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIHAKKINDA

HASTAİÇİN AYDINLATMA METNİ

 

6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve 21 Haziran 2019tarihinde yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik kapsamında Dr. Buket TUNCER ERYONUCU “Veri Sorumlusu”sıfatına sahiptir.

Verisorumlusu Dr. Buket TUNCER ERYONUCUtarafından, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilenşekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, ticari faaliyetlerimiz kapsamındaveya sizlerle olan hizmet ilişkisi dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaçdoğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yenidendüzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olankurumlara aktarılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışıüçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini veKanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

1.     Hastaların Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Kişisel verileriniz, bilgi teknolojilerine dayalı çeşitli yöntemlerle,çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar vebenzeri vasıtalarla fiziki başvuru, sözlü, yazılı ya da GSM teknolojileri dedahil olmak üzere elektronik olarak toplanabilmektedir.

Dr. Buket TUNCER ERYONUCU, kişisel verilerinizi işbu AydınlatmaMetni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizinişlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıcaizin alınacaktır.

Dr.Buket TUNCER ERYONUCU tarafındantoplanan ve kullanılan, hastalara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Veri Kategorisi

Kimlik Verisi

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, medeni hal, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet ve meslek bilgileri, bir aile yakınına ait ad-soyad bilgisi

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, bir aile yakınına ait telefon numarası

Finansal Veri

IBAN numarası gibi banka bilgileri, fatura bilgileri

Özel nitelikli kişisel veriler

·       Sağlık verileri, sağlık raporu

·       Tıbbi özgeçmişi, geçirdiği operasyonlar, laboratuvar sonuçları, reçete bilgileri, kalıtımsal hastalık bilgileri, aile sağlık bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileri ve cinsel hayat bilgileri

·       Kişinin kaç evlilik yaptığı, anne-babanın sağ olup olmadığı, kaçıncı evlilikten doğduğu, evliliklerin resmi olup olmadığı gibi ailesinin Sosyo kültürel durumuna ilişkin bilgiler


2.    Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve HukukiSebepler

Kişisel Verileriniz, Dr. BuketTUNCER ERYONUCU tarafındanaşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamakkaydıyla işlenebilir.

Sözleşmeninkurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

·       Gelençağrıların toplanması ve hastalara hizmet verilmesi,

·       Hastabilgi değişikliklerinin bildirilmesi ve takibinin yapılması,

·       Hastabilgilerinin kaydının ve takibinin yapılması,

·       Hastabilgilerinin toplanması ve takibinin yapılması,

·       Hastagörüşme ve tekliflerinin takibinin yapılması,

·       Hastaödemelerinin takibinin yapılması,

·       Hastailetişiminin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması,

·       Hastaşikâyetlerinin kayıt altına alınması, takibi ve sonuçlandırılmasının yapılması,

·       Hastataleplerinin kayıt edilmesi ve takibinin yapılması,

·       Hastadaniletişim için izin alınması,

·       Hastalarabilgi mesajlarının gönderilmesi,

İlgiliKanun Hükümleri Kapsamında;

·      Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sosyal Sigortalar veGenel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketici Kanunu vb. ilgili diğermevzuat kapsamındaki idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kişiselverileriniz işlenmektedir.

İlgilikişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dr. Buket TUNCER ERYONUCU muayenehanesinin meşru menfaatleri vebir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunluolması amaçlarıyla, özellikle;

·       Dava,icra takiplerinin vb. yasal/idari süreçlerin takip ve neticelendirilmesininsağlanması,

·       Tüketicidavalarının takibinin yapılması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuattabelirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makulsüre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

3.    Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usulve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgilikişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, gerçek veya tüzelüçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

KişiselVerilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Sözleşmeninkurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

·      Hastalarınbildiriminin ve takibinin yapılması amacıyla hizmet alınan/iş birliği yapılanfirmalara, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınaaktarılabilmektedir.

Birhakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amacıyla,özellikle;

·      Dava veicra takiplerinin vb. yasal ve idari süreçlerin takip ve sonuçlandırılmasıamacıyla Dr. Buket TUNCER ERYONUCU avukatına aktarılmaktadır.

4.    Kişisel Verilerin Güvenliğinin veGizliliğinin Sağlanması

Dr. Buket TUNCER ERYONUCU, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak,işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişiselverilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasınısağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlüteknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayanyollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Dr. Buket TUNCER ERYONUCU bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibineve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirecektir.

5.    Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesive Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmişolmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halindekişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Dr. BuketTUNCER ERYONUCU tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslarKVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturulan ikincil mevzuata göreyerine getirilecektir.

6.    Hastaların Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Dr.Buket TUNCER ERYONUCU’ya başvurarakkişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerdebulunabilirsiniz:

a.   Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğiniöğrenme,

b.   Kişisel verileri işlenmişse bunailişkin bilgi talep etme,

c.    Kişisel verilerinin işlenme amacıve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.   Kişisel verilerinin yurt içindeveya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e.     Kişisel verilerinin eksik veya yanlışişlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılanişlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.      Kişisel verilerinin işlenmesini gerektirensebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veyaanonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişiselverilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.    İşlenen kişisel verilerininmünhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle verisahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.   Kişisel verilerinin kanuna aykırıolarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talepetme.

Kanun kapsamındaki başvurularınızı vetaleplerinizi, “https://psikiyatristbuket.com/”web adresinde bulunan “Kişisel VerilerinKorunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu doldurarak;

•          Kızılırmak Mahallesi, 1441. Cadde,No:8, Meva İş Merkazi, Kat: 11, Daire:32, Çukurambar, Çankaya/ANKARAadresine bizzat teslim edebilirveya Noter kanalıyla iletebilir.

•          iletisim@psikiyatristbuket.com adresine ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna dahaönce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronikposta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

•          Dr.Buket TUNCER ERYONUCU, başvurutaleplerini Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve engeç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebinreddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronikortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğühallerde Dr. Buket TUNCER ERYONUCU tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusuolduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak bilgilendirme yapılacaktır.Aydınlatma Metni’nin en güncel haline https://psikiyatristbuket.com/adresinden ulaşabilirsiniz.